Dây cờ 5m origami bằng giấy

50.000₫

Túi dây cờ gồm 5 mẫu cờ khác nhau, mỗi mẫu cờ gồm 10 lá cờ. Tổng lá cờ gồm 50 lá cờ khác nhau bằng giấy. Túi dây cờ còn có một dây thừng để nối các lá cờ lại với nhau.

Dây thừng nối có thể sử dụng lại được nhiều lần.

 

zalo